BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 01BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 02BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 03BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 04BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 05BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 06BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 07BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 08BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 09BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 10BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 11BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 12BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 13BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 14BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 15BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 16BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 17BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 18BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 19BFranklin v MasteryCharterN 3-12-21 20